Geologia inżynierska i geotechnika


Obydwa pojęcia choć brzmią bliskoznacznie w praktyce nie są tożsame. Charakteryzują się bowiem nieco innym zakresem przeprowadzanych badań oraz mają odrębne umocowania prawne. W dużym uproszczeniu przyjąć należy, że:

Geologia inżynierska

– jest to jeden z działów geologii będący samodzielną nauką zajmującą się badaniem środowiska geologicznego dla potrzeb planowania przestrzennego oraz regionalnego. Na co dzień wykorzystywana jest dla określania warunków gruntowo-wodnych przy projektowaniu i wykonywaniu wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Badania geologiczno-inżynierskie oraz sporządzanie dokumentacji wynikowych przeprowadza się zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym. W zakresie geologii inżynierskiej sporządzone mogą być zatem:

Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artprojekt robót geologicznych
Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artdokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Geotechnika

– to jedna z gałęzi inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową. Ma silny związek z szeroko pojętym budownictwem i zajmuje się właściwościami fizyko-mechanicznymi gruntów pod kątem projektowania i wykonywania obiektów budowlanych. Jest nauką interdyscyplinarną wykorzystującą geologię, mechanikę gruntów, budownictwo, fizykę czy mechanikę budowli. Zasady określania geotechnicznych warunków posadowienia ustala Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznyh warunków posadawiania obiektów budowlanych. W zakresie geotechniki sporządzone mogą być:

Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artprojekt geotechniczny
Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artopinia geotechniczna
Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artdokumentacja badań podłoża gruntowego

 

Wymienione trzy opracowania stanowią tzw. geotechniczne warunki posadowienia GIR (Ground Investigation Report)

 

Nasze usługi geologiczne

 • odwierty geologiczne mechaniczne oraz ręczne
 • sondowania RKS przy pomocy pomocy próbników rdzeniowych o średnicy 50 mm oraz 36 mm
 • badania gruntu pod budowę wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych (kubaturowych, liniowych)
 • badanie zagęszczenia gruntu przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej oraz sondy DPL
 • badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych przy pomocy sondy krzyżakowej FVT
 • laboratoryjne badania gruntu
 • obsługa geotechniczna budowy
 • odkrywki fundamentów – badanie stanu oraz jakości fundamentów i posadzek
 • odbiory geotechniczne w dnie wykopów
 • badania geologiczne dla potrzeb przekształcenia działki na budowlaną oraz konsultacje przed zakupem działki
 • określenie stopnia zagrożenia powierzchniowymi ruchami masowymi (osuwiska)

IMG_20171118_112927

IMG_20171128_091329

IMG_20171125_100322

20170929_180044